Over 'Overbetuwe Beweegt'

‘Overbetuwe beweegt’ is ontstaan vanuit het een verzoek uit de klankbordgroep ‘Sportnota 2013-2017’ om een communicatie- en informatieplatform voor sport en bewegen. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de gemeente Overbetuwe het volgende voornemen in haar nota Sportbeleid 2013-2017 opgenomen:

Voorstel: Een communicatie- en informatieplatform voor sport en bewegen

Wij willen een platform in de vorm van een website realiseren. Dit platform heeft twee functies. Allereerst kunnen de gemeente, sportaanbieders en andere relevante (maatschappelijke) organisaties er onderling informatie uitwisselen. Ook moet dit platform een plaats worden waar aanbieders kunnen zoeken naar informatie, bijvoorbeeld over het gemeentelijk beleid (subsidies, cursussen en vrijwilligers). Deze twee onderdelen samen moeten 'een afgeschermd' deel gaan vormen. Ten tweede: voor de inwoners willen we een vrij toegankelijk deel van de website realiseren, waarop informatie over sport, bewegen en gezondheid komt te staan en alle aanbieders die dat willen zichzelf kunnen presenteren. De site is bedoeld als informatievoorziening en om vraag en aanbod op het gebied van sport bij elkaar te brengen. Zo kan de site ondersteunend zijn aan alle nieuwe voorstellen die we doen in deze nota. Waar dat mogelijk en wenselijk is, kunnen we ook een verbinding leggen met het proces van intergemeentelijk werken (Bron: Sterk(er) aan de basis, nota sportbeleid 2013-2017).

Met de website ‘Overbetuwe Beweegt’  wordt dit beleidsvoornemen gerealiseerd en het verzoek van de klankbordgroep sportnota 2013-2017 gehonoreerd.  De gemeente faciliteert dit platform, echter is het aan de verenigingen zelf om het platform draaiende te houden.

Wilt u, als bestuurder van een vereniging of bewegingsaanbieder, ook toegang tot het platformgedeelte om onderling informatie uit te wisselen? Meldt u dan aan!

Aanmelden

 

Cookie settings