MEE Gelderse Poort

MEE Gelderse Poort zorgt dat kwetsbare burgers - vaak mensen met een (meervoudige) beperking - en hun directe omgeving (het sociale netwerk waaronder mantelzorgers en vrijwilligers) naar vermogen kunnen (blijven) meedoen in de samenleving. Dit doen we op alle levensgebieden en in alle levensfasen, samen met gemeenten en partners in zorg, wonen, welzijn, onderwijs en werk.

Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. Een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen participeren.
De consulent van MEE Gelderse Poort wil als buurtsportcoach ervoor zorgen, dat mensen met een beperking nog meer kunnen gaan bewegen en sporten in de eigen woonomgeving. Dit doet zij door:

  • het inzetten van het netwerk van MEE Gelderse Poort: MEE-consulenten in de kernteams worden intensief betrokken bij het vinden en enthousiasmeren van de doelgroep;
  • het bezoeken door de buurtsportcoach van mensen met een beperking individueel (op maat) en het ophalen van de sportvraag;
  • afstemming te zoeken met het onderwijs met de mogelijkheid om mensen met een (verstandelijke) beperking (passend) onderwijs te bereiken;
  • een bijdrage te leveren aan de organisatie van deze evenementen met het doel om de belangen van mensen met een beperking te behartigen;
  • te zorgen voor het bereiken van de doelgroep middels gerichte werving, hetzij via de Kernteams, hetzij via de huisadressen/woonvormen / scholen;
  • mensen met een beperking daadwerkelijk te begeleiden naar een reguliere sportvereniging;
  • zonodig te onderzoeken wat de sportvereniging nodig heeft om de nieuwe doelgroep te begeleiden.

Vragen?

Neem contact op met Natasja Janssen via 06 – 10010267 of n.janssen@meegeldersepoort.nl